fog esni?nascarmelleslegkalkulálj!ünnepelj!állati közösség
Egyéni keresés

A ku­tya­tap.­hu a ku­tya­ele­de­lek faj­tá­it, minő­sé­gét tag­lal­ja.

hirdetés

"A ku­tya­ele­del o­lyan é­lel­mi­sze­rek gyűjtő­ne­ve, a­me­lye­ket ki­fe­je­zet­ten ku­tyák ál­ta­li fo­gyasz­tás­ra szán­nak. Mint min­den ra­ga­do­zó, a ku­tyák is é­les, he­gyes fo­gak­kal és rö­vid gyo­mor–­bél t­rak­tus­sal ren­del­kez­nek, a­mely le­gin­kább hús fo­gyasz­tá­sá­ra al­kal­mas."